fbpx

Habilitetsregler

Lundbeckfondens habilitetsregler vedrørende bevillinger

Lundbeckfonden anvender nedenstående regler og principper om habilitet. De tager udgangspunkt i Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Habilitetsreglerne er udarbejdet for at sikre balancen mellem tilstedeværelsen af fagkundskab, gennemsigtighed og upartiskhed i Lundbeckfondens afgørelser.

Reglerne er gældende for Lundbeckfondens bestyrelsesmedlemmer, komitémedlemmer fra Lundbeckfondens uddelingskomitéer, eksterne bedømmere, direktionen samt andre personer som har indflydelse på Lundbeckfondens uddelingsbeslutninger.

Inhabilitet

En person er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

 1. vedkommende selv har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
 2. vedkommende har en familiær relation til ansøger, så som ægtefælle/samlever (nuværende og tidligere), beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærstående, der har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald
 3. vedkommende er eller har været vejleder for ansøger eller på anden måde arbejder eller har arbejdet tæt sammen med ansøger indenfor de seneste fem år
 4. vedkommende er anbefaler af ansøger på den aktuelle ansøgning,
 5. vedkommende har publiceret sammen med ansøger indenfor de seneste fem år,
 6. vedkommende vil indgå i et nært, fagligt samarbejde med ansøger i det ansøgte projekt,
 7. vedkommende er ansat i en offentlig institution, (f.eks. et fakultet eller hospital) hvor vedkommendes leder er ansøger, eller medlemmet har ledelsesansvar for ansøgeren. I særlige tilfælde, hvor en sag har afgørende betydning for ansættelsesstedet vil enhver ansat eller leder fra denne institution være inhabil,
 8. ansøgeren er fra en forskergruppe, som vedkommende er eller har været medlem af indenfor de seneste fem år,
 9. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed

Vedkommende, som er inhabil eller på anden måde kan være tvivl om sin egen habilitet i en sag, er forpligtet til på forhånd at give Lundbeckfonden besked om dette. Det betragtes som brud på habilitetsreglerne, hvis dette ikke efterleves.

Retningslinjer i tilfælde af inhabilitet

Vedkommende, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Hvis en person har en mulig interessekonflikt eller der på anden måde er tvivl om personens habilitet i en given situation, afgør det respektive udvalg eller komités formand i samarbejde med administrationen om interessekonflikten medfører inhabilitet.

Konsekvens ved brud på habilitetsregler

Såfremt det kan påvises, at en person har brudt Lundbeckfondens habilitetsregler vil det have følgende to konsekvenser:

 • Bedømmelsen af ansøgningen skal gå om og behandles af respektive udvalg eller komité uden indflydelse af inhabile medlemmer, på samme vis som det ville være foregået hvis habilitetsreglerne ikke var blevet brudt
 • Alle tilfælde hvor habilitetsreglerne brydes eller omgås, rapporteres dette til fondens bestyrelse, som vil forestå den videre behandling.

Lundbeckfonden

Nyheder

Lundbeckfonden øger kendskab til hjernepris med stor kampagne
23. februar 2021
75 mio. kr. til dansk hjerneforskning i Aarhus
9. februar 2021
Hjernestimulation skal lindre symptomer ved Parkinsons sygdom
25. januar 2021